K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Manuál styku s uniformovanou policií
Vždy je třeba mít na paměti základní pravidlo, totiž že pro policii a policisty jednající vrámci výkonu pravomoci veřejného činitele neplatí ono známé: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." Naopak.


Policista smí činit pouze to, co mu příslušný předpis výslovně povoluje či ukládá.


Překročí-li svým jednáním vymezené pravomoci, přestává požívat zvláštní ochrany, kterou mu zákon přiznává. Problém je, že taková skutečnost se později před správním orgánem nebo usoudu velmi špatně prokazuje...

Znát práva svá i práva a povinnosti orgánů státu je však prvním krokem k úspěšné obraně před případnou policejní či jakoukoli jinou zvůlí státu. Spoléhat bezvýhradně na demokratického ducha těchto orgánů a respekt klidským a občanským právům stále ještě nelze, ba lze stále méně.


Co policista může


Policie může požadovat tzv. PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, pokud se domnívá, že taková výpověď může napomoci objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupků či trestného činu apod. Podání vysvětlení můžete odepřít pouze ze dvou důvodů:

 1. pokud byste svou výpovědí způsobili nebezpečí trestního stíhání či postižení pro přestupek sobě či osobě blízké (okruh osob je vymezen zákonem)
 2. pokud byste výpovědí porušili státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Mezi státem uloženo povinnost mlčenlivosti patří např. mlčenlivost lékařů či advokátů, důležité je však ustanovení o povinnosti uznané, což je například obchodní tajemství dle obchodního zákoníku.
Bezdůvodné odmítnutí podání vysvětlení může být sankcionováno pokutou a může být i důvodem pro předvedení k sepsání protokolu.

Policie může též požadovat PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI, ne však "kdy a jak se jí zachce", ale opět jen zdůvodů v zákoně vymezených. Problém je v tom, že některé z těchto důvodů není obtížné si jednoduše vymyslet. Přesto je dobré vědět, že policista by Vám měl důvod své žádosti o prokázání totožnosti sdělit. Zákon zná důvodů celkem šest:

 1. je-li osoba požádána o podání vysvětlení
 2. byla-li přistižena při spáchání trestného činu či přestupku
 3. odpovídá popisu hledané osoby
 4. zdržuje-li se v blízkosti chráněných objektů, státní hranice
 5. zdržuje-li se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo podobné mimořádné události či
 6. má na místě veřejně přístupném zbraň
Nejdůležitějším a samotnou policií velmi často ignorovaným pravidlem však je, že má povinnost při prokazování totožnosti poskytnout POTŘEBNOU SOUČINNOST. To znamená např. jít s Vámi, máte-li průkaz totožnosti doma a odskočili jste si do nedaleké restaurace nebo máte-li doklady vzaparkovaném voze atd. Povinnosti poskytnout potřebnou součinnost se může policista zprostit pouze ve výjimečném případě (kontroluje současně více osob a hrozilo by zmaření úkonu).


Teprve nezjistí-li policista Vaší totožnost ani při poskytnutí přiměřené součinnosti, může Vás předvést.


PŘEDVEDENÍ NA POLICII
je vážným zásahem do základních lidských práv. Může k němu dojít jen výjimečně a musí pro to být splněny všechny zákonem stanovené předpoklady (což se v praxi stává pramálo). Předvedení tak hrozí pouze:

 1. pokud se nepodařilo zjistit Vaši totožnost (viz výše)
 2. byli jste přistiženi při spáchání přestupku
 3. odmítáte bezdůvodně podání vysvětlení (Zde je třeba mít ovšem na paměti, že policista Vás má v prvé řadě vyzvat, zejména půjde-li o rozsáhlejší vysvětelní, abyste se ve stanovenou dobu dostavili na určené místo k sepsání protokolu. Při učování místa a termínu by samozřejmě měl brát v úvahu i Vaše potřeby a přání. Pouze a výhradně při odhalování závažné trestné činnosti jste povinní vyhovět výzvě k podání vysvětlení ihned. O tom, že jde o takový případ, by Vás měla policie informovat a uvést tuto skutečnost i do protokolu.)
Dle nálezu Ústavního soudu, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o policii, nemůžete být nadále předvedeni, pokud jste pouze podezřelí. Na takové případy se již vztahuje trestní řád, který podmínky pro podobný postup stanoví daleko striktněji, tedy musí být splněno více předpokladů a může tak učinit pouze vyšetřovatel, nikoli běžný policista na základě svého uvážení (netýká se tedy klasického kontaktu spolicistou "na ulici").


Ve všech případech může zadržení trvat jen nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 48 hodin.


Smí být provedeny jen ty úkony, které jsou potřebné ke splnění účelu předvedení a ihned poté musíte být propuštěni. Zjeména jedná-li se pouze ozjištění totožnosti, mělo by vše probíhat velmi rychle.

Dalším případem možného zásadního omezení Vašich svobod podle práva opolicii je tzv. ZAJIŠTĚNÍ. I to může trvat nejdéle 48 hodin a je možné jen z některého zákonem stanoveného důvodu: pokud bezprostředně ohrožujete svůj život, život nebo zdraví jiných či majetek, pokud se pokoušíte o útěk při předvedení, na policejním útvaru urážíte jinou osobu či policistu anebo úmyslně znečišťujete či poškozujete zařízení nebo policejní majetek. Pominou-li důvody zajištění, je policie povinna Vás propustit ihned. Požádáte-li o to, je rovněž povinna ihned vyrozumět o zajištění Vámi určenou osobu. Bez žádosti je policista povinen ihned vyrozumět zákonného zástupce (nejčastěji rodiče), pokud zajistil osobu mladší 18 let.

Vždy požadujte, aby Vám policista sdělil, z jakého důvodu Vás předvádí či zajišťuje a případně trvejte na protokolování svých výhrad proti takovému postupu.


Pouta mohou být přiložena jen ve výjimečných případech.


Připoutat k pevnému předmětu lze pouze, pokud napadáte jinou osobu nebo policistu, pokusíte se o útěk či ničíte majetek. Omezení tohoto druhu smí trvat pouze do doby, dokud od takového jednání neupustíte, nejdéle však 2 hodiny. Oblíbené praktiky některých policistů v podobě připoutávání k ústřednímu topení a podobným nevhodným předmětům jsou zcela nepřípustné! Dle konkrétních podmínek by se mohlo ze strany zasahujícícho policisty jednat i o trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 tr. zák.

V jedné cele nesmí být společně osoby různého pohlaví, osoby mladší 18 let a osoby dospělé, a dále osoby, které se chovají agresivně.


Osobě, která je zraněna či upozorní na svou závažnější chorobu (včetně prokazatelné závislosti na drogách - prokázat ji může Váš lékař, psychoterapeut, steetworker apod.), musí být zajištěno lékařské ošetření a lékař se musí vyjádřit, zda může být umístěna vcele.

Strava musí být každých 6 hodin.


VSTOUPIT DO BYTU
nebo jiného uzavřeného prostoru smí policista jen výjimečně, je-li důvodná obava, že je ohrožen život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku. Smí učinit výhradně ty úkony, které slouží k odvrácení bezprostředního nebezpečí. Nesmí tedy např. obstarávat důkazy. To smí až v rámci trestního řízení, kdy takový úkon v bytě (domovní prohlídka) musí být nařízen soudem a toto písemné rozhodnutí doručeno (přímo při prohlídce, nebrání-li tomu nějaká překážka) osobě, u níž se prohlídka provádí. Ve všech případech, kdy policejní orgány vstupují do bytu či nebytového prostoru by (až na skutečně výjimečné případy) měla být přítomna nezúčastněná osoba. Provést prohlídku dopravního prostředku je dle zákona o policii daleko snadnější. Policie může k takovému úkonu přistoupit "při pátrání po hledaných osobách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech...", pokud je důvodné podezdření, že se ve vozidle nacházejí. Omamné prostředky jsou pojmem užším, než návykové látky a proto sem dle zákona o návykových látkách patří např. LSD, MDMA, psilocybin a většina amfetaminů. Konopí je ale na seznam omamných látek zařazeno.


ODBĚR KRVE
může být proveden, jen pokud to není spojeno s nebezpečím pro Vaše zdraví. V opačném případě nejste povinni se odběru ani lékařské prohlídce podrobit. Trvejte na konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem. Naopak pokud sami v roli osoby podezřelé zpřestupku o provedení odběru požádáte, tento musí být proveden.


POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKů
není doposud v zákoně příliš podrobně upraveno, a tak záleží především na policistovi samotném. Obecně však platí požadavek přiměřenosti, šetření cti, vážnosti, důstojnosti občana a předcházení bezdůvodným újmám (§ 6 zák. opolicii). Zejména je též dána povinnost policisty před použitím donucovacího prostředku učinit náležitou výzvu s ostrahou.


ZABAVENÍ VĚCI
je možné v případě drog jak dle zákona o policii, tak trestního řádu a zákona onávykových látkách. Vždy musí být sepsán úřední záznam (protokol) a vystaveno potvrzení oodebrání věci. Vpřípadě drog je jistě na místě trvat na přesném uvedení váhy zabavené drogy! Policista musí o vydání věci nejdříve požádat a teprve odmítnete-li, je oprávněn ji odejmout, pokud lze předpokládat, že v přestupkovém řízení bude vysloveno její propadnutí či bude zabrána. Hodnota zabavované věci nesmí být ve zjevném nepoměru k povaze přestupku. Pokud by již mělo jít o trestný čin, nikoli přestupek, celá záležitost se bude řídit trestním řádem a zde je k odnětí věci třeba předchozího souhlasu státního zástupce, s výjimkou případů, kdy věc nesnese odkladu. Má být též přibrána nezúčastněná osoba.


PRÁVO NA OBHÁJCE
nebo právního zástupce máte vždy, tedy i v rámci přestupkového řízení, dokonce již v okamžiku, kdy je od Vás požadováno vysvětlení (existují pro to příslušná rozhodnutí Ústavního soudu). Vyplatí se na jeho přítomnosti trvat, i když policisté odmítají se v tomto směru platném právu podrobovat, většinou s odvoláním na jakési "interní předpisy". V takovém případě však jednají protiprávně.


Od 1. 1. 1999 dochází ke změně Listiny základních práv a svobod v důsledku toho i trestního řádu v tom smyslu, že dosavadní maximální lhůta 24 hodin mezi zadržením dle trestního řádu (netýká se zajištění a předvedení dle zákona opolicii - to je něco jiného!!!) a odevzdáním zadržené osoby soudu byla prodloužena na 48 hodin. Lze se obávat, že této změny bude hojně využíváno právě v souvislosti s tzv. drogovou novelou.


©Mgr. Jan Hrazdíra 1999
©Úpravy aredakce Mudr. Tomáš Zábranský
 
K-centrum Noe