K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Probační program MOST pro mladistvé


Poslání:

P
osláním probačního programu MOST je nabídnout mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života. 

Principy:

· Individuální přístup ke klientovi probačního programu

· Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

· Program vychází z individuálních potřeb klienta 

· Respekt a podpora základních práv klienta probačního programu, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví.


Cíle:

Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. 

Cílová skupina:

Probační program MOST pro mladistvé je určen klientům od 15 do 18 let, ale i pro mladé dospělé. Účastník musí být experimentátorem nebo uživatelem omamných a psychotropních látek včetně alkoholu a léků, a to především v momentě, kdy se provinění dopustil. Klienti jsou do programu zařazování prostřednictvím střediska Probační a mediační služby v Třebíči. Vytipovanými klienty jsou mladiství se závažnějším patologickým chováním spojeným s pácháním trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu. 

Základní charakteristika programu:

Výchovné opatření - probační program MOST dává mladistvému šanci projevit snahu po změně a převzetí odpovědnosti za své chování. Dobrovolný vstup klienta do programu může soud nebo státní zástupce zohlednit při svém rozhodování.

Výchovné opatření na něj může pozitivně působit v jeho přirozeném prostředí, pomáhá měnit negativní vzorce chování a může ho nasměrovat k nekonfliktnímu způsobu života. Pravidelné plnění programu je účinná podpora a pomoc účastníkovi programu směřující k tomu aby vedl řádný život.

Program je zaměřen zejména na kauzální rizikové faktory v chování cílové skupiny klientů. 

Jedná se zejména o tyto rizikové jevy, nebo jejich kombinaci:

· relaps návykových látek

· konzumace návykových látek

· recidiva páchání trestné činnosti

· sociální vyloučení

· rozpad rodinných a partnerských vztahů

· nezodpovědný přístup k sexu a partnerství

· absence pracovních návyků

· dlouhodobé vyloučení na trhu práce

· neschopnost hospodaření s časem

· nepochopení společenských vztahů a struktur

· neznalost efektivní komunikace

· absence vzdělání

· finanční nesoběstačnost

· nízký práh odpovědnosti

· patologické volnočasové aktivity
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivo Vítek, tel: 739 389 230


K-centrum Noe  
 
 
K-centrum Noe