K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Probační program Most


Poslání:

P
osláním probačního programu MOST je nabídnout pomoc mladistvým na okrese Třebíč, kteří se dopustili protiprávního jednání, formou podpory sebenáhledu, sebeřízení a postupného přijímání odpovědnosti za svoje jednání tak, aby se naučili žít vsouladu s normami společnosti.

Principy:

· Individuální přístup ke klientovi probačního programu

· Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně životního stylu

· Bezplatnost

· Respekt a podpora základních práv klienta probačního programu, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví.


Cíle:

Cílem probačního programuje je rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.

Cílová skupina:

Probační program MOST je určen pro mladistvé klienty od 15 do 18 let, ale i pro osoby nepříliš překračující věk mladistvého. Klient musí být experimentátorem nebo uživatelem ilegálních drog nebo alkoholu a léků a to především v momentě, kdy se provinění dopustil. Do programu jsou zařazováni prostřednictvím střediska PMS v Třebíči mladiství se závažnějším patologickým chováním, spojeným spácháním trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu.


Základní charakteristika programu:

Výchovné opatření - probační program MOST dává mladistvému šanci projevit snahu po změně a převzetí odpovědnosti za své chování. Dobrovolný vstup klienta do programu může soud nebo státní zástupce zohlednit při svém rozhodování.

Výchovné opatření na něj může pozitivně působit vjeho přirozeném prostředí, pomáhá měnit negativní vzorce chování a může ho nasměrovat knekonfliktnímu způsobu života. Pravidelné plnění programu je účinná podpora a pomoc účastníkovi programu směřující ktomu aby vedl řádný život.

Program je zaměřen zejména na kauzální rizikové faktory vchování cílové skupině klientů. Jedná se zejména o tyto rizikové jevy, nebo jejich kombinaci:

· relaps návykových látek

· konzumace návykových látek

· recidiva páchání trestné činnosti

· sociální vyloučení

· rozpad rodinných a partnerských vztahů

· nezodpovědný přístup k sexu a partnerství

· absence pracovních návyků

· dlouhodobé vyloučení na trhu práce

· neschopnost hospodaření sčasem

· nepochopení společenských vztahů a struktur

· neznalost efektivní komunikace

· absence vzdělání

· finanční nesoběstačnost

· nízký práh odpovědnosti

· patologické volnočasové aktivity
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Ivo Vítek, tel: 739 389 230


K-centrum Noe  
 
 
K-centrum Noe